×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

ČO JE NÍZKOENERGETICKÝ A ČO PASÍVNY DOM?

Pasívny dom (z nemeckého Passivhaus), presnejšie povedané energeticky pasívny dom, je stavba, ktorá spĺňa dobrovoľné, ale prísne kritéria energetických úspor pri prevádzke domu. Koncepcia pasívneho domu nie je architektonický štýl alebo stavebný systém, ale samostatná kapitola pri navrhovaní a projektovaní novostavieb alebo rekonštrukcií.
Menej prísne kritéria úspor energií na prevádzku, ktoré predchádzali štandardu pasívneho domu, platia pre nízkoenergetický dom. Technológiami zdokonalenou verziou pasívneho domu je nulový dom, dom ktorý na pokrytie svojej energetickej potreby plne využíva miestne zdroje. K nim patrí napríklad získavané slnečné teplo prenikajúce cez okná, slnečná energia zachytená na fotovoltických kolektoroch, vyžarovanie tepla spotrebičmi a obyvateľmi domu, energia zo zemného vrtu, spätné získavanie tepla a chladu rekuperáciou a pod. Spotreba energie je teda taká nízka, že budova si až na pár dní v roku pri vysokých mrazoch, vystačí sama bez stáleho kúrenia resp. chladenia. Na prikúrenie pri veľkých mrazoch stačí zariadenie s výkonom cca 4 - 5 kW.
 

VÝHODY BÝVANIA V NÍZKOENERGETICKÝCH A PASÍVNYCH DOMOCH

 • vysoká kvalita vnútorného prostredia a tepelnej pohody
 • nevzniká prievan a pocit chladu z prúdenia vzduchu (tesnosť konštrukcií)
 • riadeným vetraním sa zabezpečuje optimálny prívod čerstvého vzduchu a odvod nadbytočnej vlhkosti
 • úspora nákladov na energie pre vykurovanie prípadne chladenie
 • vhodná orientácia a tienenie transparentných častí zabraňuje prehrievaniu v letnom období
 • efektívne využitie priestoru

DESATORO PASÍVNEHO DOMU

Zásady pri návrhu

 • kompaktný tvar domu (čo najmenšia plocha povrchu obalových konštrukcií k objemu)
 • pri projektovaní je potrebné brať do úvahy tvar pozemku, orientáciu k svetovým stranám, osadenie do terénu a okolitú zástavbu
 • kvalitné, primerane veľké, v našich zemepisných šírkach na juh orientované okná s tienením, pre zabezpečenie optimálnych pasívnych solárnych ziskov a potreby elektrickej energie na osvetlenie
 • zabrániť vzniku tepelných mostov, navrhovať predsadené konštrukcie s prerušením tepelného mostu
 • vhodná dispozícia pre efektívne využívanie priestorov (distribučné trasy, harmonogram prevádzky, obsadenosť, ...)
 • riadené vetranie a rekuperácia odpadového tepla
 • dostatočný tepelný odpor obalových konštrukcií vrátane izolácie základov a podlahy*
 • celistvá vzduchotesnosť obalových konštrukcií
 • využitie miestnych zdrojov - použitie zemného výmenníka, tepelného čerpadla, solárnych kolektorov, fotovoltických panelov, ...
 • nechať si poradiť a poučiť sa z chýb druhých
*Od roku 2021 budú musieť novopostavené budovy spĺňať cieľovú požiadavku na Súčiniteľ prechodu tepla obalových konštrukcií "Ur2", podľa STN EN 73 0540-2 -2013, ktorá je na úrovni súčasného pasívneho štandardu.